Processer inom äldreomsorgen

Processer

Närmast ansvarig chef för en enhet/verksamhet ska

  • identifiera,
  • beskriva och
  • fastställa processer som behövs för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Därefter ska samma person fastställa vilka aktiviteter som ingår i processerna. Varje chef ska ha en sammanställning av processerna och aktiviteterna inom det arbetsområde som denne ansvarar för.

Områdeschefen för äldreomsorgen har motsvarande ansvar för verksamhetsövergripande processer samt att indentifiera verksamhetens huvudprocesser.

För varje aktivitet som identifierats enligt ovan ska en rutin tas fram som beskriver hur aktiviteten utförs och hur ansvaret för utförandet är fördelat.

Närmast ansvarig chef/områdeschef ansvarar för att det finns rutiner för de aktiviteter som behövs för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Samverkan internt och externt

Närmast ansvarig chef/områdeschef ska identifiera i vilka processer det behövs samverkan för att kunna säkra kvaliteten eller förebygga vårdskador. I processer och rutiner ska det beskrivas hur samverkan ska ske och bedrivas i den egna verksamheten.

Uppföljning och förbättringar

Närmast ansvarig chef (processägare)/ ansvarar också för att följa upp/ändra på processerna och rutinerna om någon form av avvikelse (klagomål, avvikelse, missförhållande, risk för vårdskador etc.) visar att det finns brister i processerna eller rutinerna.

Närmast ansvarig chef (processägare) ansvarar för att fastställda processer tillämpas, följs upp och revideras minst en gång per år.

Lathund: processkartläggning Pdf, 202.4 kB, öppnas i nytt fönster.